wrzesień 29, 2023
Bugatti Marki Super Samochody

Bugatti Veyron Sport Vitesse 1 of 1

010-one-of-one-1
Bugatti Veyron Sport Vitesse 1 of 1 zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny pod­czas wy­sta­wy Peb­ble Beach Con­co­urs d’Ele­gan­ce.

Model zo­stał wy­koń­czo­ny w żółto czar­nym sche­ma­cie barw­nym. Ko­lo­ry­sty­ka jest na­wią­za­niem do zabytkowego mo­de­lu Type 44. Ten kla­sycz­ny po­jazd wi­dzi­my na zdję­ciach razem z no­wiut­kim Vey­ro­nem. Sa­mo­chód zo­stał wy­po­sa­żo­ny w ręcz­nie po­le­ro­wa­ny grill, a jego stwo­rze­nie za­ję­ło pra­cow­ni­kom Bu­gat­ti aż 200 go­dzin pracy.

Wnę­trze do­pa­so­wa­no do sty­li­sty­ki nad­wo­zia. Ta­pi­cer­ka w bar­wie czar­nej kon­tra­stu­je z żół­ty­mi szwa­mi. Dodatkowo jest logo „One of One” oraz gra­fi­ki przed­sta­wia­ją­ce model Bu­gat­ti Type 35 umiej­sco­wio­ne po­mię­dzy fo­te­la­mi.

Bu­gat­ti Vey­ron Sport Vi­tes­se 1 of 1 po­wstał tylko w jed­nym eg­zem­pla­rzu.

 

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły

Komentarz są wyłączone.