marzec 5, 2024
Aktualności Lamborghini Marki

Lamborghini 5-95 by Zagato

4

Lam­bor­ghi­ni 5-95 by Za­ga­to po­wstał na spe­cjal­ne ży­cze­nie ko­lek­cjo­ne­ra Lam­bor­ghi­ni, Al­ber­ta Spies­sa.

Miał być tylko jed­no­ra­zo­wym eg­zem­pla­rzem, ale duże za­in­te­re­so­wa­nie spra­wi­ło, że firma zde­cy­do­wa­ła się na pro­duk­cję li­mi­to­wa­nej edy­cji po­jaz­du. Oto drugi model z tej serii.

Lam­bor­ghi­ni po­wsta­ło na bazie mo­de­lu Gal­lar­do, wy­róż­nia go nie­ty­po­wy owal­ny front, wlot po­wie­trza na dachu oraz ele­ment cha­rak­te­ry­stycz­ny dla wło­skie­go stu­dia Za­ga­to, czyli dach typu du­ble-bub­ble. Sa­mo­chód zo­stał wy­koń­czo­ny w bar­wie żół­tej i otrzy­mał spe­cjal­ną szybę oraz wloty po­wie­trza po bo­kach.

Part­ner­stwo Lam­bor­ghi­ni i Za­ga­to sięga 1965 roku, kiedy to za­pre­zen­to­wa­no pierw­szy wspól­ny po­jazd Lam­bor­ghi­ni 3500 GTZ. Obie firmy pla­nu­ją stwo­rze­nie jesz­cze trzech eg­zem­pla­rzy Lam­bor­ghi­ni 5-95 by Za­ga­to.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły

Komentarz są wyłączone.