czerwiec 6, 2023
Aktualności Auta Sportowe Marki Renault

Renault Megane RS 265 Red Bull RB8

renault-megane-rs-red-bull

Re­nault za­pre­zen­to­wa­ło spe­cjal­ną limitowaną edy­cję mo­de­lu Me­ga­ne RS. Auto po­wstało aby uczcić ko­lej­ne suk­ce­sy kie­row­ców i kon­struk­to­rów Red Bull w For­mu­le 1.
Model zo­stał pomalowany gra­na­to­wym lakierem o na­zwie Dusk Blue oraz wykończony pla­ty­no­wy­mi dodatkami i ozna­cze­nia­mi Red Bull Ra­cing. Efektu dopełniają 19-ca­lo­we czar­ne fel­gi alu­mi­nio­we z oponami Brid­ge­sto­ne Po­ten­za RE­050A.
Sa­mo­chód otrzy­mał także spor­to­we fo­te­le Re­ca­ro, alu­mi­nio­we pe­da­ły, skó­rza­ną kie­row­ni­cę oraz nowy wy­gląd drąż­ka zmia­ny bie­gów i kon­so­li cen­tral­nej. Na bogatej liście wyposażenia znajdziemy też sys­tem R-Link, Tom Tom Live oraz R.S. Mo­ni­tor 2.0.
Auto nie tylko dobrze wygląda, ale też jeździ dziękia 2- litrowemu 4-cy­lin­dro­wemu tur­bo­do­ła­do­wa­nemu silnikowi , który posiada aż 265 KM mocy.
Renault Megane RS 265 Red Bull RB8 zo­sta­nie wy­pro­du­ko­wa­ne w li­mi­to­wa­nej edy­cji 120 eg­zem­pla­rzy.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły