styczeń 27, 2023
Aktualności Audi Auta Elektryczne Marki

Audi Allroad Shooting Brake Concept

audi-allroad-shooting-brake-concept-detroit

Audi za­pre­zen­to­wa­ło nowy model Al­l­ro­ad Sho­oting Brake na tar­gach NAIAS w De­tro­it.

W sa­mo­cho­dzie wy­ko­rzy­sta­no świa­tła Ma­trix LED po­zwa­la­ją­ca na ste­ro­wa­nie każdą diodą z osob­na, co za­pew­nia do­sko­na­łą wi­docz­ność, bez ośle­pia­nia aut nad­jeż­dża­ją­cych z na­prze­ciw­ka.

Nowe Audi mie­rzy 4,2 m dłu­go­ści, 1,85 m sze­ro­ko­ści oraz 1,41 m wy­so­ko­ści, a jego roz­staw osi wy­no­si 2,51 m. Sa­mo­chód wy­koń­czo­no w ko­lo­rze nie­bie­skim „Eis”.

Model jest hy­bry­dą łą­czą­cą 4-cy­lin­dro­wy sil­nik TFSI o po­jem­no­ści 2 li­trów ge­ne­ru­ją­cy 292 KM mocy i 380 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go z 54-kon­ną jed­nost­ką elek­trycz­ną. Napęd współ­pra­cu­je z sze­ścio­bie­go­wą skrzy­nią e-S tro­nic. Al­l­ro­ad Sho­oting Brake po­sia­da też drugi motor elek­trycz­ny umiej­sco­wio­ny przed tylną osią o mocy 155 KM i mo­men­cie ob­ro­to­wym 270 Nm.

Audi Allroad Shooting Brake Concept posiada moc 408 KM oraz 650 Nm momentu. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w cza­sie 4,6 se­kun­dy, a mak­sy­mal­na pręd­kość zo­sta­ła ogra­ni­czo­na do 250 km/h.

Spa­la­nie tego Audi to tylko 1,9 l/100 km, a emi­sja CO2 wy­no­si 45 g/km. Mak­sy­mal­nie można po­ko­nać sa­mo­cho­dem 820 km, a wy­łącz­nie za po­mo­cą sil­ni­ka elek­trycz­ne­go – 50 km.

Redakcja auto-blog.pl

Jesteśmy grupą pasjonatów w tematyce motoryzacji. Lubimy pisać o samochodach, sportach motorowych oraz prezentować ciekawostki z dziedziny motoryzacji. Pisanie o motoryzacji to nasza pasja i hobby.

Podobne artykuły